Składowiska odpadów

Jesteśmy właścicielem i operatorem co czwartej instalacji biogazu składowiskowego w Polsce, z których wytwarza się ponad 75% energii elektrycznej produkowanej ze wszystkich instalacji tego typu w naszym kraju.

26

naszych instalacji na składowiskach w całej Polsce

67 GWHe

wyprodukowanej energii elektrycznej

17 MW

moc elektryczna zainstalowana

12 300 ton CH4

redukcji emisji gazów cieplarnianych w naszych instalacjach

Składowiska odpadów mogą efektywnie wykorzystać metan do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Metan, stanowiący główny składnik biogazów powstających samoistnie w procesach biologicznego rozkładu substancji organicznych różnego pochodzenia, jest gazem cieplarnianym o właściwości absorpcji promieniowania podczerwonego wielokrotnie większej niż CO­­2.  Spalanie biogazu jest uznaną metodą ograniczania negatywnego wpływu metanu na globalny efekt cieplarniany. Właściwości energetyczne metanu sprawiają, że jest jednocześnie wartościowym paliwem, stosowanym do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Neo Energy Group posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu metanu, pochodzącego ze źródeł naturalnych, a następnie wykorzystywaniu w silnikach gazowych dla celów energetycznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży i szerokiemu doświadczeniu na rynku biogazu, nasi specjaliści oraz inżynierowie opracowali efektywne procesy wykorzystania metanu zawartego w biogazie.

Jakie są korzyści instalacji biogazowej?

Środowisko i lokalna społeczność

-> redukcja emisji gazów cieplarnianych

-> redukcja uciążliwości odorowych

-> ograniczenie ryzyka pożarów

-> korzystny wizerunek spółki komunalnej, która dba o środowisko, lokalną społeczność oraz inwestuje w odnawialne źródła energii

Korzyści finansowe

-> możliwość finansowania inwestycji w 100% przez Neo Energy Group

-> zarządzanie w całym okresie współpracy finansowane przez Neo Energy Group

-> koszty eksploatacji finansowane przez Neo Energy Group

-> ryzyko inwestycji jest po stronie Neo Energy Group

-> ubezpieczenia finansowane przez Neo Energy Group

-> udziały Partnera w zysku ze sprzedaży energii

-> ograniczenie kosztów stałych spółki komunalnej

Korzyści operacyjne

-> zagwarantowanie wypełnienia obowiązku odgazowywania składowiska

-> brak konieczności zarządzania instalacją

-> modułowość urządzeń – możliwość relokacji

-> możliwość zmiany (dostosowania) mocy zainstalowanej po uruchomieniu instalacji

-> minimalizacja przestojów i predykcja awarii za pomocą zdalnego systemu monitoringu

-> własne pogotowie gazowe – czas reakcji 24h oraz lokalny serwis

-> własne pogotowie mechaniczne – czas reakcji 24h

-> własne zespoły mechaników d/s remontów bieżących i kapitalnych silników i generatorów

-> bieżąca obsługa instalacji – stała obecność operatora

Neo Energy Group obejmuje swoją ofertą pełen proces budowy i obsługi instalacji biogazowych.

Badania i audyty składowisk odpadów oraz bilans energetyczny

Doświadczony zespół ekspertów szybko i skutecznie oceni ilość biogazu, który może być wytwarzany na składowisku odpadów, oraz ilość energii elektrycznej i ciepła, która może zostać uzyskana.

Projektowanie i umowy prawne

Po ocenie ekonomicznej opłacalności projektu, zarządzamy całym procesem formalno-prawnym i wymagań niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Budowa pola gazowego

Projektujemy i instalujemy studnie do gromadzenia biogazu w połączeniu z systemem rurociągów zbiorczych, które z kolei są połączone z ssawą.

Budowa zespołu wytwórczego energii

Dobieramy współpracujące ze sobą generatory, ssawy, pochodnie łącząc je w kompletną instalację OZE. Wykorzystywane jednostki charakteryzują się szczególnie wysoką sprawnością i dyspozycyjnością (na poziomie co najmniej 8000 godzin/rok) – co przekłada się na stabilność odgazowania składowiska oraz maksymalizację wytwarzania energii w ciągu całego roku.

Eksploatacja, konserwacja, inwestycje

Po zakończeniu budowy odpowiadamy za sprawne utrzymanie operacyjne instalacji. Regularnie monitorujemy i bilansujemy pole gazowe w celu podtrzymania procesów beztlenowych.

W przypadku zwiększenia potencjału gazowego wynikającego z rozbudowy składowiska uwzględniamy możliwości dodatkowych inwestycji w rozbudowę instalacji pola gazowego i/lub zespołów wytwarzania energii w trakcie okresu eksploatacji.

Sprzedaż energii OZE

Uzgadniamy warunki przyłączenia do sieci, następnie uzyskujemy koncesję URE na wytwarzanie energii i sprzedajemy energię, w ramach taryf przewidzianych dla odnawialnych źródeł energii.

Zoptymalizowany system zarządzania instalacjami

Zoptymalizowany system zarządzania instalacjami

 • Aplikacja do monitorowania studni gazowych
 • Technicznie nieskomplikowane, niezawodne i efektywne, odporne na uszkodzenia i bezpieczne studnie gazowe
 • Niezawodne urządzenia do regulacji przepływu gazu pozwalające na monitorowanie parametrów pola gazowego
 • Systematyczne monitorowanie i szybkie reagowanie na potencjalne problemy gwarantuje, że kwestie migracji gazu poza składowisko są skutecznie ograniczane
 • Zarządzanie biogazem bezpośrednio na polu gazowym, a nie tylko w silnikach, wspomaga aktywną kontrolę niepożądanej migracji

Serwis zespołu wytwórczego

Serwis zespołu wytwórczego

 • Stały monitoring urządzeń i pełną obsługę instalacji
 • Serwis w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń
 • Serwis awaryjny
 • Przeglądy okresowe
 • Remonty generalne
 • Dostęp do części zamiennych z własnego magazynu
 • Szybki czas reakcji w przypadku awarii – do 24h
 • Dedykowany zespół serwisowy do każdej lokalizacji

Na składowiskach odpadów możemy również wykorzystywać technologię do pozyskiwania energii z innych źródeł odnawialnych i magazynowania energii. .

/
01
Farma fotowoltaiczna
01

Farma fotowoltaiczna

Wykorzystujemy bardzo atrakcyjnych pod względem usytuowania obszarów zamkniętych składowisk w celu posadowienia farm fotowoltaicznych. Zalety farm fotowoltaicznych na składowisku:
_> zagospodarowanie zamkniętego składowiska odpadów
-> zagospodarowanie terenu ubogiego przyrodniczo
-> dogodne uwarunkowania terenowe – wysokość korony składowiska, odległość od zabudowań, brak cieków wodnych, atrakcyjne nasłonecznienie -> korzyści finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu czynszu dzierżawnego oraz podatków od nieruchomości. Czytaj więcej
02
Kogeneracja/MHCP
02

Kogeneracja/MHCP

Systemy pozwalające na zamianę energii zawartej w paliwie gazowym na energię elektryczną i cieplną w jednym procesie technologicznym w miejscu użytkowania. Nasze technologie kogeneracyjne osiągają efektywność energetyczną nawet do 90%. Oferujemy cały proces wdrożenia systemu kogeneracyjnego:
-> analizę energetyczno-ekonomiczną
-> koncepcję i specyfikę systemu
-> projekt i realizację
-> bieżące utrzymanie
-> opcje finansowe dla inwestycji
03
Mobilny magazyn
ciepła
03

Mobilny magazyn
ciepła

Dzięki współpracy z liderami z branży nowych technologii w energetyce, oferuje mobilny magazyn ciepła pozwalający na magazynowanie oraz transport ciepła na niewielkie odległości.
Rozwiązanie to pozwala zagospodarować ciepło odpadowe, powstałe w wyniku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła unikając konieczności budowy kosztownych instalacji ciepłowniczych.
04
Magazyny energii
04

Magazyny energii

Dzięki wykorzystaniu magazynów energii, składowisko odpadów ma możliwość magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii do wykorzystania w przypadku przerw w dostawie . Jesteśmy jedynym i certyfikowanym partnerem niemieckiej firmy Tesvolt – jednego z najbardziej cenionych producentów magazynów energii na świecie. Czytaj więcej

Masz pytania? Porozmawiajmy o najlepszym rozwiązaniu.