Budowa

Realizacja projektu obejmuje cały proces budowy od przygotowania placu budowy, poprzez uzupełnienia projektu, uzyskanie potrzebnych zgód administracyjnych, dostarczenie komponentów, nadzór nad podwykonawcami, kontrolę budżetu aż po uruchomienie i przyłączenie instalacji do sieci.

Etapy realizacji obejmują:

Stworzenie lub wyegzekwowanie od Firmy projektowej kompletnego projektu wykonawczego wraz z wszystkimi uzgodnieniami branżowymi niezbędnymi do udostępnienia site’u i rozpoczęcia procesu budowy (NTP).

Nadzór obejmuje kompleksową organizację budowy a więc zatrudnienie podwykonawców jak również całą logistykę związaną ze sprawnym funkcjonowaniem placu budowy.

Składamy zamówienia i dokonujemy zakupu materiałów potrzebnych do realizacji budowy zgodnie z projektem.

Przeprowadzamy proces budowy przez wszystkie jej fazy – od przygotowania podłoża, budowy dróg i fundamentów – po końcowy montaż instalacji, wykonanie tras kablowych oraz połączeń elektrycznych.

z kluczowymi interesariuszami procesu budowy (dostawcy, gminy, samorządy, URE, UDT, organy administracji centralnej, uprawnione instytucje kontrolujące itp.).

Zapewniamy kompletność decyzji/pozwoleń/zgód administracyjnych/samorządowych niezbędnych do budowy, rozruchu technologicznego oraz uruchomienia produkcji i sprzedaży energii przez instalację. Komplementujemy zbiorczą dokumentację zapewnienia jakości i udostępniamy ją upoważnionym instytucjom kontrolującym.

Przeprowadzamy cały proces od rozruchu technologicznego poprzez testy, próby eksploatacyjne i końcowe oraz rekomendujemy Inwestorowi końcowy odbiór instalacji farmy. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie i przyłączenie instalacji OZE do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.